Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Ze względu na często zadawane pytania dotyczące różnych aspektów ochrony przeciwpożarowej, przygotowaliśmy dla Państwa bazę najczęściej zadawanych:

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w następujących budynkach:

  • użyteczności publicznej (szkoły, biura, galerie handlowe, itp.), zamieszkania zbiorowego (hotele, akademiki, itp.), produkcyjnych, magazynowych i innych obiektów, których kubatura brutto lub część stanowiąca odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3;
  • inwentarskiego(chlewnia itp.), którego kubatura brutto przekracza 1500 m3.

Np. Zakład produkcyjny o kubaturze 3000 m3 – wymagana IBP, 3 kondygnacyjny budynek biurowy o kubaturze 2700 m3, w którym każda kondygnacja stanowi odrębną strefę pożarową o kubaturze 900 m3 – nie wymagana IBP.

Należy pamiętać, że mowa jest o kubaturze, nie o powierzchni budynku!

Zgodnie z § 6 ust. 7 Rozporządzeniem MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz. 191) mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Zgodnie z art 4. ust. 2a osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (…) powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Szczegółowe informację na temat informacji jakie muszą być zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajdą Państwo klikając tutaj.

Naszym zdaniem każdy budynek powinien posiadać dwa egzemplarze instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

  • zgodnie z § 6 ust. 9 w/w rozporządzenia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych – lokalizacja obowiązkowa (portiernia, specjalna szafeczka przy wejściu głównym),
  • oraz dodatkowo wśród dokumentów firmy/zakładu.

administrator