Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem

Wszędzie tam gdzie, są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem. Wskazanie w niej zostaną ewentualne pomieszczenia zagrożone wybuchem, odpowiedne strefy zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych. Część graficzna dokumentacji zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji. Wskazane są także wszystkie czynniki mogące zainicjować zapłon mieszaniny wybuchowej.

Jeżeli w obiekcie występują materiały takie jak wymieniono poniżej (lub tego typu), to należy opracować dla niego ocenę zagrożenia wybuchem:

  • Gazy: metan, propan-butan (również ten w 11 kg butlach), inne palne gazy techniczne, palne aerozole, wodór wytwarzany podczas ładowania akumulatorów z wózków elektrycznych
  • Pary: wszystkie ciecze palne np. alkohole, paliwa, farby, lakiery itp.; także palne pary wytwarzane podczas procesów np. uplastyczniania tworzyw sztucznych itp.
  • Pyły: drzewny (stolarnie, tartaki itp.), spożywcze (cukru, mąki, mleka w proszku itp.), metali (opiłki z toczenia i obróbki) i inne
Postawa prawna

§ 5. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com