Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Usługi doradczo – konsultacyjne osoby posiadającej możliwie najwyższe kompetencje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Współpraca z projektantami w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej mająca na celu weryfikację przyjętych założeń zabezpieczenia przeciwpożarowego pod kątem ich zgodności z przepisami ppoż. Proponowane rozwiązania umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku, przy możliwie najkorzystniejszych finansowo zabezpieczeniach.

Przykłady usług realizowanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

  • dokonywanie oceny pod względem zgodności rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
  • określania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  • sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Postawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com