Ocena zagrożenia wybuchem dla instalacji odpylania produkcji mebli

Ocena zagrożenia wybuchem dla instalacji odpylania produkcji mebli

Zakres opracowania obejmował:

 • opracowanie charakterystyki analizowanych obszarów na podstawie udostępnionych informacji/materiałów technicznych,
 • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez stosowane substancje, urządzenia oraz proces technologiczny,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych,
 • określenie stref zagrożenia wybuchem oraz oszacowanie ich zasięgu,
 • weryfikacja urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu,
 • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu oraz analizę zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
 • opracowanie zaleceń technicznych, konstruktywnych i organizacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa w analizowanych obszarach,
 • określenie przyrostu ciśnienia w pomieszczeniach jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch – kryterium przekroczenia przyrostu ciśnienia 5 kPa (lub nie),

W tym przypadku analizie i ocenie ryzyka wybuchu poddano następujące obszary instalacji:

 • Kanały zanieczyszczonego powietrza od maszyn do filtra podciśnieniowego.
 • Filtr odpylający podciśnieniowy.
 • Worek typu big-bag magazynujący odseparowany pył i wióry drewnopochodne.

Wynikiem oceny były liczne zalecenia i wnioski mające na celu:

 • Zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej
 • Zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej
 • Ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.

Zacznij współpracę z FUMO!